ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ-GDPR

Co je souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro společnost CZMEDICA s.r.o. velmi důležité a jejich ochrana je pro nás naprostou samozřejmostí.

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že ve v naší společnosti dodržujeme přísná pravidla, která stanovují, jaký zaměstnanec má přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo společnost CZMEDICA s.r.o. , mimo případy pokud si přejete předat Vaše osobní údaje jinému správci, kdy k tomu máme Váš souhlas, případě, kdy nám to ukládá nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo pokud se jedná o náš oprávněný zájem.

Prosím, přečtěte si níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Pokud by Vám po přečtení tohoto dokumentu bylo cokoli nejasného, nebo jste si nebyli něčím jisti, rádi Vám kterýkoliv pojem nebo část tohoto dokumentu vysvětlíme. V těchto případech se na nás můžete obrátit písemně na e-mailovou adresu cz.medica@seznam.cz , nebo na korespondenční adresu CZMEDICA s.r.o. Svobody 166/2, 460 01 Liberec.

Co je to GDPR ?

GDPR je obecné nařízení 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU. Jde o novou obsáhlou legislativu o ochraně osobních údajů schválenou v dubnu 2016 s účinností od 25.5.2018. V ČR nahradí směrnici 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Koho se GDPR týká?

GDPR je závazné pro všechny, kdo shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje fyzických osob žijících v EU včetně firem a institucí ze třetích zemí působících na Evropském trhu.

Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněného zájmu tím je ukládání a evidence dat pro možnou budoucí reklamaci výrobků a služeb poskytnutých fy. CZMEDICA s.r.o. Správou a evidencí se rozumí evidence prodaných výrobků (záruka na výrobek), evidence reklamačního řízení výrobku. V případě výše popsaném jsou zpracovávány osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění závazku fy. CZMEDICA s.r.o. vůči svým zákazníkům.Jedná se zejména o poradenskou činnost. Pro výše uvedené účely je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, je však nezbytné pro evidenci a komunikaci mezi společností CZMEDICA s.r.o. a Vámi jako uživatelem nebo majitelem výrobku. Vaše osobní údaje zpracováváme dále i pro účely marketingu, pokud od Vás máme udělený dobrovolný souhlas. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat.

Jaké údaje o Vás zpracováváme ?

Základní identifikační údaje : zejména jméno, příjmení , v případě že vedete svůj vlastní podnik to může být IČO a adresa podnikání.

Kontaktní údaje:

Zejména poštovní adresa, telefon, e-mail jsou nezbytné k tomu, abychom vám byli schopni pomoci v případě poradenské činnosti a pro zaslání Vámi objednaných výrobků.

Záznamy z telefonických rozhovorů :

Když nám zavoláte, nebo my Vám, v úvodu hovoru Vás můžeme požádat o dodatečný souhlas s nahráváním hovoru. V jiných případech zase musíme hovory s Vámi nahrávat, abychom dostáli zákonné povinnosti nebo abychom dokázali doložit, že jsme postupovali přesně podle vašich pokynů. O tomto nahrávání Vás vždy předem informujeme. Na základě Vašeho marketingového souhlasu pak můžeme tyto nahrávky zpracovávat i pro marketingové účely. Tyto záznamy využíváme násl. způsobem – jednak okamžitě víme, s kým hovoříme a jednak se lépe domluvíme ohledně dotazu nebo Vašeho problému s výrobkem dodaným CZMEDICA s.r.o.

Po jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?

Vaše údaje jsou uloženy po dobu která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech a dále dle obecných promlčecích dob.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo kdykoli  se obrátit na CZMEDICA s.r.o. a požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování a na přenositelnost údajů. Tyto práva můžete uplatnit na uvedených kontaktech CZMEDICA s.r.o.

Vezměte prosím na vědomí, že dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo :

  • Vzít souhlas kdykoli zpět
  • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?

Kdo odvolání podává. Uveďte prosím vaše jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození, abychom věděli, kdo jste. Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali vaše osobní údaje. Připojte do dokumentu Váš vlastnoruční podpis.

Jakým způsobem můžu odvolání poslat?

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu lze poslat pouze v písemné podobě, a to z toho důvodu abychom měli o Vašem odvolání řádný záznam. Nezapomeňte prosím odvolání podepsat a to písemným prohlášením na korespondenční adresu CZMEDICA s.r.o.